Błogosławieństwo dla matek, które urodziły martwe dziecko.

BENEDICTIO MULIERIS POST PARTUM

 INFANTE MORTUO.

1. Praeparanda:

ut in capite praecedenti.

2. Sacerdos paratus cum ministrante etiam parato procedit ad ingressum ecclesiae, ubi ubi eum mulier exspectat.

Sacerdos aspergit ipsam aqua benedicta, dicens:

 

Pan niech będzie z tobą i niech ci wynagrodzi bóle macierzyństwa.

Deinde porrigit illi candelam accensam et dicit:

 

Niech ci Bóg przymnoży światła wiary, byś mężnie zniosła swe cierpienie.

Sacerdos prosequitur:

 

Wejdź do świątyni Bożej i oddaj pokłon Synowi Najświętszej Dziewicy Maryi; niech On cię doprowadzi do życia wiecznego i połączy z twoim dzieckiem. Ingrédere in templum Dei, adóra Fílium beátae Maríae Vírginis, qui perdúcat te ad vitam aetérnam teque in caelis cóciet cum prole tua.

3. Tunc surgit mulier, sacerdos autem porrigens ipsi ad manum extremam partem stolae, ex humero sinistro pendentem, introducit mulierem in ecclesiam, dicens:

Prosząc o orędownictwo Bogarodzicy, odmówmy:

In via ad altare recitatur:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

4. Cum pervenerint ad altare, mulier genua flectit in infimo gradu, sacerdos autem ascendit suppedaneum et stans ad cornu Evangelii, conversus ad mulierem dicit:

 

Psalmus 122

 

Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie.
Oto jak oczy sług zwrócone ku rękom ich panów,
I jak oczy służebnicy ku rękom jej pani, Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu aż się zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy bardzo nasyceni.
Dusza nasza bardzo jest nasycona szyderstwem możnych i pogardą pysznych.
Chwała Ojcu.
Ad te atóllo óculos meos, quí hábitas in caelis.
Ecce, sicut óculi servórum ad manus dominórum suórum,
Sicut óculi ancillae ad manus dóminae suae: Ita óculi nostri ad Dóminum, Deum nostrum, donec misereátur nostri.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri, quia multum satiáti sumus despectióne;
Multum satiáta est ánima nostra irrisióne abundántium, despectióne superbórum.
Gloria Patri.
5. Postea sacerdos dicit:

Y. Kýrie eléison.

R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Sacerdos prosequitur:

Odmówmy wspólnie Modlitwę Pańską:

Et omnes simul recitant Orationem Dominicam

 

Ojcze nasz.

Y. Zachowaj służebnicę Swoją.
R.
Która w Tobie, Boże, pokłada nadzieję.
Y. Ześlij jej, Panie, pomoc z przybytku Swego.
R. I ze Syjonu racz jej bronić.
Y. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Y.Pan z wami
R. I duchem twoim.

Pater noster.

Y. Salvam fac ancillam tuam.
R. Deus meus, sperántem in te.

Y.
Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto.
R. Et de Sion tuére eam.
Y. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.

Y. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Oratio
Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś raczył powołać dziecko tej niewiasty do królestwa niebieskiego: racz i służebnicy Swojej, Panie, okazać miłosierdzie i spraw, aby przez zasługi najświętszej Męki Twojej, za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, oraz wszystkich Świętych Twoich pocieszona, zwyciężyła ból i mężnie podjęła swoje obowiązki, a kiedyś w tymże królestwie Twoim z dzieckiem swoim radowała się bez końca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.

Orémus.

Omnípotens sepitérne Deus, qui infántem húius mulíeris ad caelórum regnum vocáre dignátus es: dignéris etiam, Dómine, ita cum fámula tua misericórditer ágere; ut méritis tuae sanctíssimae passiónis, et intercessióne beátae Maríae semper Vírginis

et ómnium Sanctórum tuórum consoláta, officia sua dolóris victrix fórtiter súbeat,
et in eódem regno cum prole sua semper congáudeat.

Qui vivis et regnas in saecula saeculórum.

R. Amen.

 

6. Denique sacerdos aspergit dicta, dicens:

 

Pokój i błogosławieństwo Boga wszechmogącego,
Ojca i Syna,
i Ducha Świętego niechaj zstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
R. Amen.
Pax et benedíctio Dei omnipoténtis,
Patris, et Fílii,
et Spíritus Sancti, descéndat super te et máneat semper.
R. Amen.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: