Modlitwy na czas zarazy.

Lekarstwo duchowne y wielce doświadczone przeciwko powietrzu morowemu, y w jakiejkolwiek chorobie, abo utrapieniu będącym bardzo użyteczne.

Św Roch male

Obraz tytułowy: Św. Roch. Łaciński napis Eris in peste patronus znaczy: Będziesz patronem zarazy.

Przenajświętsza Tróyco, Oycze, Synu, y Duchu Święty Jedyny Boże, oto ja grzeszna dziś kładę na czoło moje Chorągiew Wiary,Znak zwycięstwa,Tytuł tryumfujący Zbawiciela naszego, Króla chwały i Króla Żydowskiego, Syna Panny Maryi, Zwycięzcę śmierci, za nas grzesznych pod Ponckim Piłatem ukrzyżowanego, umarłego i pogrzebionego, który przez srogą mękę y śmierć swoję, dziś niechay mię wybawi od morowego powietrza, y od wszelakich turbacyi dusznych y cielesnych, od przenagabania czarta, y złego człowieka, z mocy nieprzyjaciół moich, widomych, y niewidomych, od wszelkich czar, zarazy, y też od pokarmu szkodliwego, od zgorszenia, od niebeśpieczeństwa ognia y wody, y od wszelakiego wypadku, od obrazy i szwanku bestyi zaraźliwych, od nagłey y niespodziewaney śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, Amen.

Modlitwa nabożna czasu powietrza y choroby na każdy poranek ma być mówiona.

Przenajświetszy krwawy pot, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Ogroycu na trojakiey modlitwie z Ciała jego wylany, niech będzie ze mną.

Przenayświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chryustusa, z biczowania Jego u słupa kamiennego wylana, niech będzie przede mną.

Przenayświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
ostrą Koroną cierniową, z Głowy Jego wylana, niech będzie nade mną.

Przenayświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Rąk y Nóg Jego goździami przebitych na Krzyżu wytoczona, niech będzie za mną.

Przenayświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, ostrą włócznią z przebitego Boku z wodą wylana, niech będzie we mnie przeciw zastrzałom wszystkich nieprzyjaciół widomych y niewidomych, od śmierci nagłey i nieopatrzney, od powietrza morowego, od straszney Woyny y cięszkiego głodu, od śmiertlenych grzechów, od chorób wszelakich zimnych y gorączki, od nieszczęscia wszelakiego, y najazdów czarta przeklętego, niechay mi będzie obroną y pomocą we wszystkich sprawach żywota mojego. Amen.

Wzywanie Świętych.

Racz, Przenayświętszy Boże, na niepotężność naszę weyrzeć miłościwie, a iż ciężar własnych grzechów naszych nam dociska, wielebna przyczyna Błogosławionych Męczenników Twoich, Fabiana, Sebastyana, Rocha, y Świętych Patronów Polskich: Stanisława, Wacława, Floryana, Woyciecha, Jacynkta, Franciszka, Kazimierza, Kantego, Stanisława Kostki, Jadwigi, Kunegundy, Rozalii y wszystkich Świętych, niech nas (od N., np przed koronawirusem – przyp.red.) poratuje. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa.

Pomniy, Panie, żeś niewiastę Chananeyską y yawnogrzesznika do pokuty wezwał, Magdalenie do nóg Twoich skłonioney obficie płaczącey wieleś grzechów odpuścił, Zacheuszowi y domownikom jego, na drogę zbawienną powstanie pokazałeś, y Piotra płaczącego przyjąłeś, mojey też proszę pokuty, y wyznania grzechów nie racz pogardzać, ale taką łaskawością y twoją wielką miłością, racz ją przyjąć Przenayświętszy Panie Boże, y Zbawicielu nasz, Amen.

Od powietrza, głodu i woyny, Wybaw nas, Panie. Po trzykroć mówić.

Oycze nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga Oyca Wszechmogącego.

Modlitwa na czas zarazy.PDF do pobrania.

Modlitwa do Świętego Antoniego, przeciwko morowemu powietrzu.

Boże miłosierdzia, Boże łaskawości, Boże odpuszczenia, który zmiłowałeś się nad utrapieniem ludu twojego, y rzekłeś Aniołowi zabijającemu lud twoj, już dosyć teraz, zahamuy rękę twoję, dla miłości oney chwalebney Jutrzenki twojey, którey piersi kosztownych, przeciwko truciźnie występków naszych, z wielką słodyczą zażywałeś: day nam ratunek łaski twojey, abyśmy od wszelakiego najazdu zatracenia wcale byli zachowani. Przez Ciebie Jezu Chryste Zbawicielu świata, Królu chwały, który z Bogiem Oycem, y Duchem Świętym żyjesz i królujesz, na wieki wieków, Amen.

V Módl się za nami Święty Antoni
R Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Nayciższy y nayłaskawszy Panie Jezu, który Błogosławionego Antoniego Świętego Wyznawcę Twego wiecznemi oświecasz jasnościami, day łaskawie, abyśmy o co przez jego zasługi wiernie prosiemy, za jego przyczyną otrzymali. Który żyjesz i krolujesz z Bogiem Oycem y Duchem Świętym na wieki wieków, Amen.

zlotyoltarz-sw Antoni.jpg

Modlitwa do św. Antoniego
przeciwko morowemu powietrzu.
Pdf do pobrania.

Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.

Przeciwko zarazie. Modlitwa do Świętej Rozalii.

Modlitwa na czas epidemii do Świętej Rozalii.

Boże, który Ciało służebnicy Twej, Rozalyi Panny po tak wielu set lat w skałach nalezione, przeciw morowej zarazie, za obronę wiernym twoim dać raczyłeś: wysłuchay nas pokornie proszących, abyśmy wszyscy, którzy ciała jey Relikwie święte we czci mamy, i z jey się pamiatki weselemy, za jey przyczyną y zasługami, od teraźnieyszych niebezpieczeństw, y od powietrza morowego wolnymi zostawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, któremu z Tobą w jedności Ducha Świętego królującemu pokłony y chwała na wieki wieków. Amen.

indeks

Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.

Modlitwa w czasie epidemii do św. Rozalii pdf.do pobrania.

 

Modlitwa przeciwko zarazom powietrza do św. Sebastiana.

Nayłaskawszy Panie Boże nasz, weyrzyi naydobrotliwszym okiem Twoim na ułomność naszę śmiertelną, morowym powietrzem otoczoną: a ponieważeśmy na gniew Twoy zarobili, przechwalebna przyczyna wielkiego Męczennika twego Sebastyana Świętego, niech nas od miecza Twego strasznego zasłoni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje y króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków, Amen.

Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.

Modlitwa przeciwko zarazom powietrza
do św. Sebastiana.
Pdf do pobrania.

 

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: