Skład Apostolski – Symbolum Apostolorum.

SYMBOLUM APOSTOLORUM


Credo in Deum Patrem omnipótentem, Creatórem caeli et terráe;

et in Iésum Chrístum, Filium éius únicum, Dóminum nostrum; qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine; passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus; descéndit ad ínferos; tértia die resurréxit a mórtuis; ascéndit ad caelos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis; inde ventúrus est iudicáre vívos et mortuos.
Credo in Spíritum Sanctum; sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem; remissiónem peccatórum; carnis resurrectiónem; vitam aetérnam. Amen. 

SKŁAD APOSTOLSKI

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

 

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: