Orationes. Modlitwy po łacinie.

 SÍGNUM SÁNCTAE CRÚCIS

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

 

 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

ORATIO DOMÍNICA

Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen túum, adveniat regnum túum, fíat volúntas túa sicut in caélo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie;

et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris, et ne nos indúcas in tentatiónem, sed libera nos a malo. Amen.

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

SALUTATIO ANGELICA

 

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi, Iesus.

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 

DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS


Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper
et in saécula saeculórum. Amen.

 

UWIELBIENIE                       TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

SYMBOLUM APOSTOLORUM


Credo in Deum Patrem omnipótentem, Creatórem caeli et terráe;

et in Iésum Chrístum, Filium éius únicum, Dóminum nostrum; qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine; passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus; descéndit ad ínferos; tértia die resurréxit a mórtuis; ascéndit ad caelos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis; inde ventúrus est iudicáre vívos et mortuos.

Credo in Spíritum Sanctum; sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem; remissiónem peccatórum; carnis resurrectiónem; vitam aetérnam. Amen. 

SKŁAD APOSTOLSKI

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

 

Anioł Stróż.jpg

ORATIO AD ANGELUM CUSTODEM


Ángele Déi, quí cústos es méi, me, tíbi commíssum pietáte supérna, illúmina, custódi, rége et gubérna.
Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Matka Boża Różanostocka

SALVE REGINA

Salve, Regína, mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules fílii Hévae. Ad te suspirámus geméntes et fléntes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos túos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum frúctum véntris túi, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pía, o dulcis Vírgo María.

 

 

WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
Da mihi virtutem contra hostes tuos.

 Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza: daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. 

 

O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus et commendatis Tibi.


Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i za poleconymi Tobie.

 

 

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: