Skarga na paulinów. Pobierz, podpisz i wyślij.

Otrzymaliśmy prośbę o zamieszczenie poniższego tekstu i udostępnienie linka do pobierania go. Oto spełniamy tę prośbę:

Niniejszy list jest skargą na poniżanie wiernych katolików w samym polskim kościele. Jeżeli sytuacja nie zmieni się, i nie zostaną naprawione zgorszenia powstałe na Jasnej Górze a wierni, którymi pomiatano, przeproszeni, skarga ta zostanie zgłoszona do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także zostanie złożone zgłoszenie do prokuratury o łamaniu praw konstytucyjnych i wolności wyznania, łamaniu umowy międzynarodowej między Polską a Stolicą Apostolską zwanej Konkordatem.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym kształcie, sanktuarium na Jasnej Górze jest dla Polskich Katolików nie do przyjęcia.

W 1910 roku Jasna Góra była świadkiem kradzieży papieskich koron ofiarowanych Matce Bożej przez paulina i jego konkubinę. Ludzi, którzy domyślali się, kto dokonał tego czynu, zamordowano. W tym samym czasie Matka Boża objawiła się w Osuchowej i powiedziała o sobie dzieciom, wracającym z nauki przed I Komunią Świętą, gdzie uczyły się modlitwy Anioł Pański:

Jestem służebnicą Pańską, Królową Polski, przyszłam do was z Częstochowy.

Miejsce i mury wprawdzie pozostały, ale czy, być może, Matka Boża nie opuściła tych murów ?! Nie wyobrażamy sobie, żeby Ona autoryzowała zmiany wiary i obyczaju, niejednokrotnie przepychano na siłę w tym sanktuarium Komunię na rękę, co teraz jest już procederem ciągłym. Nie wyobrażamy sobie, że ta pokorna służebnica Pańska miałaby autoryzować pomiatanie Ciałem Jej Syna wbrew wszelkim prawdziwym kanonom kościelnym i podawanie Komunii przez kobiety, co Jasna Góra nie raz widziała. Obecnie Jasna Góra stała się tym, czym była za czasów niejakiego Jakuba Franka. Domem zgorszenia, poniżenia Najświętszego Sakramentu.

Jeśli konsekruje się Ciało Pańskie po to, żeby je przed zamkniętymi drzwiami kaplicy Cudownego Obrazu rozsypać na krużganku, na kamieniach, dając do ręki każdemu jak chce, trudno nie pomyśleć, że katolik nie ma po co tam jeździć. Miejsce to zostało oddane judeoprotestantom i to oni depczą Pana tego miejsca, rozrzucają Go ludziom pod nogami, przed wiernymi zamykają kościół, wymuszają noszenie szmat na twarzy, a jednocześnie wpuszczają całe kilkusetosobowe zespoły mediów, telewizji do nagrywania koncertów świeckich z elementami religijnego folkloru, tylko dlatego, że „to wyjątkowe miejsce dla Polski”. Więc tacy – aktorzy, piosenkarze, telewizja ze sprzętem może chodzić po katolickim prezbiterium pod rządami filosemickiego przeora wykształconego w państwie na Bliskim Wschodzie, bez maseczek, bez zachowywania odległości podobno bezpiecznych, bez zachowania szacunku do jakby nie było – miejsca świętego, które zawiera w sobie jednak realną obecność Chrystusa.

Dla tych limitów nie ma, maseczek nie ma. Dla dzieci pierwszokomunijnych, dla katolików wierzących są szykany, wpuszczanie po parę osób, i wymuszania zaszmatowania twarzy. Gdzie się duża kasa sypie, kościół, dla katolików święty, może być wynajmowany mediom i wtedy już ani szmaty na twarzy, ani odległości nie obowiązują. Od zawsze żydowska świadomość wiedziała, że pieniądz jest najważniejszy. Ważniejszy od wiary, według niej można kupić wszystko. Sprzedać także. Więc przeor Jasnej Góry doskonale sobie w tym wszystkim daje radę.

Jednakże są katolicy, którym to upokorzenie katolickich wiernych przeszkadza i są w stanie na drodze sądowej dochodzić swoich praw i praw katolików do tego sanktuarium, które nie jest prywatnym folwarkiem przeora, ale jest miejscem świętym dla całego polskiego narodu. Zwierzchnik diecezji częstochowskiej dopuszcza się łamania prawa kanonicznego, ale i świeckiego w postaci Konstytucji, która gwarantuje wolność praktykowania swojej wiary. Pozwalając na terenie Sanktuarium jasnogórskiego na ograniczenie dostępu do sakramentów, do kultu, do Obrazu Matki Najświętszej, a pozwalając bez ograniczeń na wstęp biznesowym grupom telewizyjnym i medialnym łamie umowę międzynarodową w postaci Konkordatu, który gwarantuje wolność wyznawania wiary i uczestnictwa w praktykach i publicznych aktach wiary.

Również łamie prawo kościelne, które stanowi, że kościoły jako miejsca święte mają być używane przede wszystkim do tego co nie ubliża świętości miejsca:

Artykuł 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca”.

Instrukcja o koncertach w kościele stanowi:

„Zgodnie z tradycją, którą ukazuje ryt poświęcenia kościoła i ołtarza, świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży. Lud Boży, „zgromadzony w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest Kościołem, świątynią Boga zbudowaną z żywych kamieni, gdzie w duchu i prawdzie wielbi się Ojca. Już w najdawniejszych czasach pojęciem kościół został objęty również budynek, w którym wspólnota chrześcijańska gromadziła się, by słuchać słowa Bożego, razem się modlić, przyjmować sakramenty, sprawować Eucharystię” i wielbić ją tam jako trwający nieustannie sakrament. Tak więc kościołów nie można uważać za zwyczajne miejsce „publiczne”, mogące służyć wszelkiego rodzaju zgromadzeniom. Są to miejsca święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe, od momentu ich konsekracji lub poświęcenia, do sprawowania kultu Bożego. (…) W niespokojnym i pełnym zgiełku społeczeństwie, zwłaszcza w wielkich miastach, kościoły są również miejscem, gdzie w ciszy i modlitwie ludzie znajdują duchowe uspokojenie lub światło wiary. Jednakże dzieje się tak tylko wtedy, gdy kościoły zachowują swoją tożsamość. Wykorzystanie kościołów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem zagraża właściwej im funkcji znaku chrześcijańskiej tajemnicy, wyrządzając mniej lub bardziej poważną szkodę pedagogii wiary i wrażliwości ludu Bożego. Jak bowiem mówi Pan: „Mój dom będzie domem modlitwy” (Łk 19,46).”

Instrukcja ta stanowi także:

„Zasada, że kościół może być wykorzystywany do celów, które nie sprzeciwiają się świętości miejsca, stanowi kryterium pozwalające otwierać podwoje kościoła przed koncertami muzyki sakralnej lub religijnej bądź je zamykać przed muzyką innego rodzaju. Wszak najpiękniejsza nawet muzyka symfoniczna sama w sobie nie jest muzyką religijną. Takie określenie musi wyraźnie wynikać z pierwotnego przeznaczenia utworów muzycznych lub pieśni, a także z ich treści. Jest niezgodne z prawem wykonywanie w kościele muzyki, która nie zrodziła się z inspiracji religijnej i została skomponowana z myślą o określonych środowiskach świeckich, niezależnie od tego, czy jest to muzyka dawna, czy współczesna, czy stanowi dzieło reprezentujące najwyższy poziom, czy też posiada charakter sztuki ludowej.”

Czym więc jest zamknięcie kościoła przed wiernymi, aby bez ograniczeń wpuścić do sanktuarium muzyków i telewizję. Czy w miejscu, które jest przede wszystkim miejscem kultu katolickiego, godzi się zamknąć kościół przed wiernymi z powodu tego, że się przyjmuje telewizję i muzyków? Jak to się ma do zapisów Prawa Kanonicznego, które obowiązuje księży i zakonników i świeckich wiernych?

Zamykanie sanktuarium dla wiernych woła o pomstę do nieba. Odmawia się wolnego dostępu do sakramentów, a całkowicie udostępnia dla świeckich celów. Jest to zgorszeniem, wymaga reakcji Chrystusowej, kiedy Chrystus przekupniów wyrzucił ze świątyni, bo przyszli tam robić interesy, a nie modlić się i uszanować modlitwę innych.

Jasna Góra jest przede wszystkim miejscem narodowej modlitwy katolików i takim miejscem powinna zostać.

Jej tajemnica i sakralny charakter jest niszczona, mistyka tego miejsca jest splugawiona przez hałas i jazgot medialny, który się tam wypuszcza, jednocześnie zamykając podwoje kościoła przed modlitwą, refleksją, adoracją, do której się tam nie dopuszcza ludzi idących do Królowej Polski i po sakramenty. Krucjacie Różańcowej tradycyjnie spotykającej się na Jasnej Górze odmówiono możliwości modlitw przed Cudownym Obrazem, a strażnicy sanktuarium byli dla członków Krucjaty lekceważący i aroganccy.

Instrukcja o koncertach w kościołach określa:

„d) strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów, winny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła;

e) muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, krzesło celebransa i ambonę;

f) Najświętszy Sakrament winien być przechowywany, w miarę możliwości, w przyległej kaplicy lub w innym miejscu bezpiecznym i stosownie przyozdobionym.

g) prezentacja i ewentualne komentarze nie powinny ograniczać się do podania wiadomości z zakresu sztuki lub historii, ale służyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu uczestnictwu słuchaczy;

11. Powyższe wskazania praktyczne mają dopomóc biskupom i rektorom kościołów w ich pasterskiej trosce o to, by świątynie zawsze zachowywały charakter miejsc służących sprawowaniu liturgii, modlitwie i skupieniu.”

Wszystkie te zasady zostały złamane wielokrotnie. Podczas organizowania koncertu dla telewizji nikt nie mógł się dostać do kościoła, do kaplicy Matki Bożej nie dało się swobodnie dostać. Ludzie, którzy przyjechali tam zza granicy, odjeżdżali przepędzeni. Zostali odprawieni z kwitkiem, bo ważniejszy był koncert gwiazd. Zdjęcia dokumentujące to zdarzenie pokazują, że absolutnie nie dbano o świętość prezbiterium, łażono po nim bez zahamowań i bez względu na jego święty charakter. Jest to zgorszenie, na które żaden katolik nie może pozostać obojętny i budzi ono oburzenie i bunt.

Jakim prawem ordynariusz miejsca zezwolił na coś takiego, jakim prawem przeor śmiał wpuścić do prezbiterium zespół telewizyjny z brudnymi buciorami i pozwolił rozstawiać tam sprzęt? Jak się to ma do uszanowania i zachowania kościoła jako miejsca świętego?

Pod kary kościelne powinni pójść ordynariusz i przeor za dopuszczenie do zgorszenia i sprofanowania miejsca dla Polaków symbolicznego i świętego.

Jest to wielkim zgorszeniem i powinno być publicznie odpokutowane przez przeora i ordynariusza, wedle tego, co stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego:

„Kan. 1210 – W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca. Ordynariusz miejscowy może przejściowo zezwolić na użycie go do innych celów, jednakże nie przeciwnych świętości miejsca.

Kan. 1211 – Miejsca święte zostają zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynności ciężko niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem wiernych, co – zdaniem ordynariusza miejsca – jest tak poważne i przeciwne świętości miejsca, iż nie godzi się w nich sprawować kultu, dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona przez obrzęd pokutny, zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. ”

Przeor nie miał prawa segregowania wiernych na maseczkowców i bezmaseczkowców, nie miał prawa segregować ludzi, że tylu wejdzie a tylu wstęp wzbroniony. Prawo Kanoniczne bowiem stanowi:

„Kan. 1214 – Kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego. ”

To prawo w całym polskim kościele było niejednokrotnie łamane, ale na Jasnej Górze, w miejscu dla Polaków symbolicznym, a przede wszystkim Świętym gdzie znajduje się Tron Królowej Polski, kiedy wpuszczane są biznesowe zespoły medialne, a ograniczenia dotyczą tylko katolików, sytuacja niewpuszczania ludzi do kościoła ma znamiona perfidnego niszczenia kultu i celowego poniżania katolików.

Kan. 1220 – § 1. Wszyscy, do których to należy, mają troszczyć się o utrzymanie w kościołach takiej czystości i piękna, jakie przystojną domowi Bożemu, i nie dopuszczać do tego, by działo się w nim coś obcego świętości miejsca.

Niestety, ale się tak działo i dzieje.

Kan. 1221 – Wstęp do kościoła podczas sprawowania świętych czynności musi być wolny i bezpłatny

Ordynariusz miejsca wraz z przeorem dopuścili się złamania praw katolików i Prawa Kanonicznego. Niniejszy list jest skargą na poniżanie wiernych katolików w samym polskim kościele. Jeżeli sytuacja nie zmieni się, i nie zostaną naprawione zgorszenia powstałe na Jasnej Górze a wierni, którymi pomiatano, przeproszeni, skarga ta zostanie zgłoszona do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także zostanie złożone zgłoszenie do prokuratury o łamaniu praw konstytucyjnych i wolności wyznania, łamanie umowy międzynarodowej między Polską a Stolicą Apostolską zwanej Konkordatem. Niniejsze pismo daje szansę na załatwienie tej sprawy kościelnymi drogami, bowiem nie godzi się iść ze sprawami Kościoła najpierw do sądów świeckich. Dlatego zwracamy się z tym bezprawiem publicznie najpierw do odpowiedzialnych za to w Kościele, by mogli oni nawrócić się, zgorszenie odpokutować i kult w Miejscu świętym Jasnogórskiej Bazyliki przywrócić. Jeśli nie zostaniemy wysłuchani, będziemy zmuszeni upominać się o wykonywanie prawa kościelnego na wyższych stopniach hierarchii Kościoła i na drodze świeckiej.

Pobierz tekst. TU.

15 myśli na temat “Skarga na paulinów. Pobierz, podpisz i wyślij.

Dodaj własny

 1. „świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży”
  Czy pojęcie świątyni obejmuje tu na równi z kościołem, np. meczet i synagogę? – por. Lumen Gentium 16:
  „Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnice i z którego narodził się Chrystus wedle ciała (por. Rz 9,4-5), lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na przodków, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania (por. Rz 11,28-29). Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny.”

  Polubione przez 2 ludzi

 2. To jest miejsce Święte Naszej ukochanej Matki i Królowej i winno być udostępnione dla wszystkich a zwłaszcza najmniejszych takich jak ja Nie uprawiajcie tam polityki i nie wywyższanie się ponad innych to nie jest wasz prywatny folwark bo ludzi traktujecie jak zło konieczne jak zwierzęta nie profanujcie ciała i krwi naszego Pana opamiętajcie się błagam was bo pochłonie was piekło błagam opamiętajcie się bo ludzie nie wytrzymają i wywiozą was na taczkach . Opamiętajcie się Matka przez was płacze przeprosić ją i błagajcie o wybaczenie bo jak ona się odwróci od nas to będzie koniec wasz i POLSKi.

  Polubione przez 2 ludzi

 3. W czasie narodowej kwarantanny, kiedy zabroniono nam uczestnictwa w kościołach, łączyłam się poprzez internet z Sanktuarium w Częstochowie. Niestety nie znalazłam tam ducha wiary naszych przodków. Nadzieja na to, że właśnie z Częstochowy usłyszę odmienną mowę niż tę serwowaną w przez rząd umarła…. Maryjo ratuj!

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, dodam tylko ze to co się dzieje przy tronie naszej Matki Bożej to nic innego jak sprzedawanie Pana Jezusa za judaszowe srebrniki 🙂 Mateczko miej nas w opiece.

  Polubione przez 1 osoba

 5. skargę należy wysłać do Bp Wacława Depo
  ad res 1 : Kuria Metropolitalna
  Al. NMP 54,
  42-217 Częstochowa
  adres 2 : ojciec przeor Samuel Paweł Pacholski
  Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
  ul. o. A. Kordeckiego 2
  42-225 Częstochowa, Polska
  ADRES 3
  Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
  Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
  01-015 Warszawa

  Polubione przez 1 osoba

 6. MARYJO MATKO KOSCIOLA, KROLIWO POLSKI WYPROS TATUNEK DLA NASZEGO KISCIOLA RZYMSKOKATOLICKIEGO . CHWALA, CHWALA, CHWALA TROJCY NAJSWIETRZEJ I MATCE SWIETEJ. AMEN

  Polubione przez 2 ludzi

  1. „Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów potwierdziła polskie tłumaczenie dodatkowych nowych tekstów na święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które uzupełniają lub zastępują teksty istniejące w dotychczasowych formularzach. Zmiany dotyczą przede wszystkim fragmentów Liturgii Godzin.
   (…)
   „Zmienione teksty to przede wszystkim fragmenty oficjum (Liturgii Godzin). W Jutrzni pojawia się nowa antyfona do Pieśni Zachariasza, w Nieszporach nowy hymn i antyfona do Pieśni Maryi, w Godzinie Czytań nowe II czytanie, zaczerpnięte z przemówienia św. Pawła VI, papieża, na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego, z własnym responsorium” – wyjaśnia bp Adam Bałabuch, Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski”
   za: episkopat.pl

   Polubione przez 1 osoba

 7. Niszczy ich biskupa i Paulinów ten duch modernizmu i tego świata jak to się nie zmieni bracia i siostry katolicy to zginie mąż naród Polski naprawdę .. Walka się toczy z siłami zła i walczmy z tą profanacją w Kościołach drodzy Bracia i Siostry .

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Wszędzie w kościołach, gdzie tylko jest to możliwe, powinno wprowadzić się Mszę Trydencką. To jest jedyną arka przetrwania wiary i wartości. Chcemy prawdziwych księży, którzy czują wiarę, Pana Boga i posłannictwo a nie księży celebrytów czy disco-polowców. Niech w końcu ziarno zostanie odrzucone od plew. Wstyd i hańba, co się dzieje w Częstochowie, wstyd i hańba, że takie miasto jak Kołobrzeg, jedno z pierwszych biskupstw nie ma Mszy Trydenckiej coniedzielnej. Matko Boża wybacz i prowadź oraz oświecaj Duchem Świętym odważnych wiernych i światłych księży.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: