Naczynie poważne. Litaniae Lauretane. Litania Loretańska naszych przodków.

Litaniae Lauretane

Kyrie, eleison.

Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Litania Loretańska

Kyrie, eleison.

Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas

kyrie eleison

Pater de caelis, Deus,

miserere nobis

Fili, Redemptor mundi,
Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,

Ojcze z Nieba, Boże

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata,
Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże

S. Virgo virginum.jpg

Sancta Maria,

ora pro nobis

Sancta Dei Genetrix,
Sancta Virgo virginum,

Święta Maryjo

módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami

Mater Creatoris.jpg

Mater Christi,
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Matko Chrystusowa
Matko łaski Bożej
Matko najczystsza
Matko najśliczniejsza
Matko niepokalana
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Odkupiciela

Virgo Potens.jpg

Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna

speculum justitiae

Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości

vas honorabile

Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Naczynie duchowne
Naczynie poważne
Naczynie osobliwe nabożeństwa

turris eburnea

Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna

Refugium peccatorum.jpg

Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium Christianorum,
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych

Regina Patriarcharum.jpg

Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników

Regina Confessorum.jpg

Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumpta,
Regina sacratissimi Rosarii,
Regina pacis,
Regina Regnum Poloniae,
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo Wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta
Królowo Różańca Świętego,
Królowo pokoju
Królowo Polski.

Christe exaudi nos.jpg

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Dei Genetrix.jpg

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Oremus. Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosae beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

V. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

V. Módlmy się. Daj nam sługom Twoim, prosimy Cię, Panie Boże, cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała, a za chwalebną przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Tekst polski zaczerpnięty z: „Mszał, Modlitewnik”, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1959

zdjęcie z wykreśleniami

 

P.S.
Jakie musiały być straszne czasy, że zmuszano naszych dziadków do wykreślania ze swoich przemodlonych modlitewników wezwań Litanii do Matki Bożej.
Jak wielkie zaufanie mieli ludzie do swoich księży i proboszczów, proboszczowie do swoich biskupów, że to czynili.
Jak bardzo musiał być Kościół rozpoznany i uchwycony przez żydokomunę, żeby bez większego sprzeciwu wymuszono takie działania, niszczenia wezwań do Matki Bożej a nikt nie zaprotestował.
A przecież rzymski katolik jest człowiekiem prawym i rozumnym. Jak wielkie i pozwalające na zniszczenie liturgii i modlitwy, było wówczas ślepe posłuszeństwo katolików.

 

 

Reklamy

Jedna myśl na temat “Naczynie poważne. Litaniae Lauretane. Litania Loretańska naszych przodków.

Dodaj własny

 1. Polecam tekst Litanii Loretańskiej jaki został opublikowany przez ks Jana Siedleckiego w 1889 w Krakowie w książce zatytułowanej „53 nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste kościelne”. Tekst litanii znajduje się na str. 39 link do książki w formacie pdf
  https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b5092071;view=1up;seq=43. (Zachowano oryginalną pisownię)

  „LITANIA Loretańska do Najśw. Maryi Panny na każdy dzień Nowenny.
  Kyrie elejson. Panie, w którego ręku są losy życia i śmierci naszej, Zmiłuj się nad nami.
  Chryste elejson. Chryste, któryś nas z niewoli grzechu i śmierci wiecznej wybawił, Zmiłuj się nad nami.
  Chryste usłysz nas. Źródło wszelkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami.
  Chryste wysłuchaj nas. Dawco wiecznego zbawienia, Zmiłuj się nad nami.
  Ojcze z ‚ nieba Boże, któryś nas stworzył do osiągnienia tegoż nieba, jako wiecznego i
  jedynego naszego szczęścia,Zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże, któryś nam śmiercią swoją zamknięte przez grzech niebo otworzył, Zmiłuj się nad nami.
  Duchu święty Boże, którego światło jedynie nas od zguby wiecznej może zachować, Zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryo, abyśmy cnót Twoich naśladowcami być mogli, Módl się za nami (po każdym wezwaniu)
  Święta Boża Rodzicielko, abyśmy Syna Twego męki i śmierci skutków uczestnikami się stali,
  Święta Panno nad Pannami , abyśmy niewinne życie Twoje za wzór życia naszego mieli,
  Matko Chrystusowa, abyśmy Jego nauki statecznie się trzymali,
  Matko łaski Bożej, abyśmy tej łaski przez grzechy nie utracili,
  Matko najczystsza, abyśmy cnotę czystości szanowali,
  Matko najśliczniejsza, abyśmy piękności duszom naszym przez Sakrament pokuty zwróconej nowymi grzechami nie poplamili,
  Matko niepokalana, abyśmy światową zarazą obyczajów naszych nie szpecili ,
  Matko nienaruszona, abyśmy w wierze świętej stałymi i niewzruszonymi byli,
  Matko najmilsza, abyśmy Cię po Bogu
  najwięcej miłowali,
  Matko przedziwna, abyśmy przedziwnej dobroci Boskiej nad nami dzieła nieustannie wysławiali,
  Matko Stworzyciela, abyśmy obrazu Twego Stwórcy na duszach naszych wyrażonego, złymi postępkami nie plugawili,
  Matko Odkupiciela, abyśmy krwią Jego odkupieni na nowo się przez grzechy w niewolę czartowską nie
  oddawali,
  Panno roztropna, abyśmy Twojej roztropności w szukaniu wiecznego dziedzictwa naśladowali ,
  Panno czcigodna, abyśmy Syna Twego i Ciebie w modlitwach i naśladowaniu z ustawicznych nam przy
  kładów godnie czcili,
  Panno wsławiona, abyśmy z postępków naszych nie u ludzi, ale u Boga sławy szukali,
  Panno można, abyśmy Twojej opieki i pomocy godnymi zawsze byli,
  Panno łaskawa, abyśmy na łaskawe na nas wejrzenie Twoje zasługiwać usiłowali,
  Panno wierna, abyśmy obietnicom na Chrzcie św. i przy przyjmowaniu św. Sakramentów czynionym wiernymi byli,
  Zwierciadło sprawiedliwości, abyśmy w całem życiu sprawiedliwymi być mogli,
  Stolico mądrości, abyśmy bojaźń Boską, która jest początkiem mądrości, nieustannie w sercach naszych zachowali,
  Przyczyno naszej radości, abyśmy przez grzechy, prawa do wiecznej radości nie utracili,
  Naczynie duchowne, aby serca nasze Boską miłością nieustannie pałały,
  Naczynie poważne, aby serca nasze żadną się płochością nie unosiły,
  Naczynie osobliwsze nabożeństwa, aby uczucia serc naszych z ustnem nabożeństwem zawsze złączone były,
  Różo duchowna, abyśmy przez dobre uczynki przyjemny zapach świątobliwego życia wydawali,
  Wieżo Dawidowa, aby dusze nasze wpośród najazdów szatańskich niewzruszonemi były,
  Wieżo z kości słoniowej, aby dusze nasze ozdobione cnotami przyjemny widok oczom Boskim wystawiały,,
  Domie złoty, aby serca nasze przez szczere zamiłowanie przykazań Boskich godnem mieszkaniem Boga być mogły,
  Arko przymierza, abyśmy przymierza z Bogiem zawartego statecznie dochowali ,
  Bramo niebieska, abyśmy sobie dobrem życiem na przyjęcie nas po śmierci w bramy niebieskie zasłużyli,
  Gwiazdo zaranna, aby światło łaski Boskiej nigdy nas nie odstępywało,
  Uzdrowienie chorych, abyśmy skutkom lekarstw duchownych, to jest świętym Sakramentom przeszkód nie stawiali ,

  Ucieczko grzesznych , abyśmy przez zbyteczne zaufanie w miłosierdziu Boskiem i Twojej opiece zuchwale się grzechów nie dopuszczali,

  Pocieszycielko strapionych , abyśmy w umartwieniach naszych woli Boskiej jak najpokorniej się podda
  wali,
  Wspomożenie wiernych, abyśmy w natarczywościach dusz naszych do Boga i Twojej przyczyny udawać się nie zaniedbywali,
  Królowo anielska, abyśmy złem życiem św. Aniołów jako stróżów i opiekunów naszych nie zasmucali,
  Królowo Patryarchów, abyśmy w prostocie serca, Boga słuchając, z ufnością od Niego nagród obiecanych oczekiwali,
  Królowo proroków, abyśmy, odrywając serca nasze od miłości rzeczy ziemskich, niebieskich pragnęli,
  Królowo Apostołów, abyśmy, rozszerzanie chwały Boskiej za najpierwszy obowiązek sobie poczytywali,
  Królowo męczenników, abyśmy w wyznawaniu wiary św. i. zachowaniu przykazań Boskich, niczego się prócz gniewu Boskiego nie lękali,
  Królowo wyznawców, abyśmy namiętności nasze skutecznie poskramiali,
  Królowo Panieńska, abyśmy duszę i ciało nasze od sprośnych myśli i nie godziwych uczynków ochraniali,
  Królowo wszystkich świętych, abyśmy. w ślady Świętych poprzedników naszych mężnie wstępowali,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, abyśmy od grzechu pierworodnego przez Chrzest św. oczy
  szczeni, duszy przez grzechy uczynkowe nie plamili,
  Królowo Różańca świętego, abyśmy w rozważaniu życia, męki, śmierci i chwały Jezusa Chrystusa w Różańcu świętym zawartych, pobudkę do życia cnotliwego brali,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy uszli wiecznego karania, Przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy Cię więcej nie obrażali, Wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli, Zmiłuj się nad nami.
  Chryste, Pośredniku między Bogiem Ojcemi nami, Wysłuchaj nas Panie.
  Kyrie elejson, Panie i Stwórco wszech rzeczy, Zmiłuj się nad nami.
  Chryste elejson, Odkupicielu świata, Zmiłuj się nad nami.
  Kyrie elejson, Duchu najśw ożywiający i oświecający, Zmiłuj się -nad nami.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo.”

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: